Społeczna Rewitalizacja

 

Rewitalizacja społeczna to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Prowadzimy ten proces w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Skupiamy się na konkretnym terytorium 18 gmin z terenu Specjalnej Strefy Włączenia województwa zachodniopomorskiego.

 

Projekt realizowany jest na terenie 18 gmin Specjalnej Strefy Włączenia (SSW), w podziale na:

  • Fundacja Nauka dla Środowiska – prowadzi działania na terenie 9 gmin: Barwice, Grzmiąca, w. Szczecinek, była gmina Ostrowice, Dobra , Brzeżno, Rąbino, w. Świdwin, Węgorzyno.
  • Aktywa Plus – prowadzi działania na terenie 4 gmin: Radowo Małe, Płoty, Karnice, Brojce.
  • 4C CES Sp. z o.o. – prowadzi działania na terenie 5 gmin: Dobrzany, Drawno, Kozielice, Krzęcin, Moryń.

Działania w projekcie są kontynuacją podjętych wspólnie działań od 2016 roku w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”.

 

Planowane działania w obecnym projekcie „Społeczna Rewitalizacja” to:

1. Wytypowanie obszarów rewitalizowanych, w których podjęte będą nowe działania projektowe, wytypowanie min. 6 liderów i 6 grup mieszkańców (po 5 osób) z każdej Gminy z terenów objętych rewitalizacją, utworzenie lokalnego punktu konsultacyjnego, spotkania animacyjne, organizacja dwóch szkoleń miejscowych i dwóch szkoleń wyjazdowych:

  • szkolenia wyjazdowe – 2 szkolenia 2 dniowe – (18 gmin x min 8 osób) zakres: przywództwo lokalne, budowa zespołu, dialog i rozwiązywanie konfliktów, diagnoza środowiskowa, angażowanie społeczeństwa, planowanie i wdrażanie działań dla dobra wspólnego, projekt krok po kroku, zarządzanie ludźmi, komunikacja, orientacja na cel, możliwości lokalne.
  • szkolenia miejscowe liderów – 2 szkolenia jednodniowe – (18 gmin x min 12 osób) zakres: język korzyści, projektowanie uniwersalne, wyzwania zrównoważonego rozwoju, zarządzanie zasobami, komunikacja, projekt krok po kroku, diagnoza potencjałów i potrzeb, komunikacja wewnętrzna, projekt, animacja społeczna, promocja działań.

2. Realizacja działań rewitalizacyjnych, poprzez przygotowanie i sfinansowanie średnio 4-6 inicjatyw rewitalizacyjnych na terenie każdej z Gmin, czyli łącznie 108 przedsięwzięć w okresie od lipca 2019 do czerwca 2021,

3. Realizacja wydarzeń animacyjnych podsumowujących każde zrealizowane przedsięwzięcie.

 

Poniżej Regulamin udziału w projekcie (druk czarno-biały):

Regulamin udziału w projekcie czarno-białe

Załączniki

 

Biuro projektu dla gmin Dobrzany, Drawno, Kozielice, Krzęcin, Moryń:

„4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o.

Ul. Tkacka 19-22/303, 70-556 Szczecin

E-mail kontaktowy: rewitalizacja@4c.szczecin.pl

Tel.: +48 509 457 493

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 

Więcej o projekcie: http://spolecznarewitalizacja.pl/

 

Realizatorzy:

FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA – Lider Projektu

AKTYWA PLUS EMILIA KOWALSKA – Partner nr 2

„4C CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ” SPÓŁKA Z O.O. – Partner nr 3

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 – 30.06.2021