Przedsiębiorstwa społeczne w regionie stargardzkim

 

 

 

„Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie stargardzkim” realizowany jest w partnerstwie z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Gminą Miejską Wałcz, Fundacją Nauka dla Środowiska, firmą Aktywa Plus Emilia Kowalska, „4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o., Gminą Pyrzyce oraz Fundacją Pod Aniołem.

 

Cel głównym projektu jest przygotowanie 40 osób, 2 podmiotów uprawnionych do założenia przedsiębiorstwa społecznego (PS) oraz 2 przedsiębiorstw społecznych do utworzenia 18 miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w min. 4 przedsiębiorstwach społecznych na terenie regionu stargardzkiego tj. powiatu stargardzkiego, choszczeńskiego, gryfińskiego, myśliborskiego i pyrzyckiego do 31.12.2018 r. dzięki podniesieniu kompetencji i/lub kwalifikacji oraz zwiększeniu dostępu do usług i kapitału.

Projekt dąży do rozwoju sektora ekonomii społecznej i wzrostu jego znaczenia w gospodarce poprzez wzrost poziomu zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych i rozwój sektora ekonomii społecznej w regionie stargardzkim, poprzez tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Działania przewidziane w projekcie skierowane są do: osób fizycznych i podmiotów ukierunkowanych na założenie przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych.

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej dzięki zastosowaniu indywidualnych ścieżek wsparcia bazujących na instrumentach takich jak: szkolenia, w tym szkolenia zawodowe, doradztwo, w tym doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, mentoring, coaching, a także możliwość zapoznania się z podmiotami funkcjonującymi w sektorze ekonomii społecznej (wizyty studyjne), umożliwi podniesienie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia i/lub rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w tym spółdzielni socjalnej 40 odbiorcom działań. Następnie zostanie utworzonych 18 trwałych miejsc. Projekt dąży do rozwoju sektora ekonomii społecznej i wzrostu jego znaczenia w gospodarce poprzez wzrost poziomu zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych i rozwój sektora ekonomii społecznej w regionie stargardzkim, poprzez tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Miejsca pracy powstaną dzięki przyznaniu środków finansowych dla przedsiębiorstwa społecznego na stworzenie nowego miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej. Nowe miejsca pracy wspierane będą w okresie kolejnych 12 miesięcy poprzez przyznanie wsparcia pomostowego w formie finansowej oraz w ramach zindywidualizowanego doradztwa, w tym m.in. coachingu, mentoringu. Kompleksowość działań będzie zapewniona dzięki ścisłej współpracy SZOWES z otoczeniem sektora ekonomii społecznej, w tym ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi urzędami pracy, przedstawicielami biznesu lokalnego.

 

Dofinansowanie UE: 842 027,00 zł