Aktywni Zawodowo

 

 

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Priorytet VI, Działanie 6.5. Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia wśród 60 osób, w tym 52 kobiet i 8 mężczyzn, poprzez udzielenie wsparcia aktywizacyjnego (podstawowego i rozszerzonego) wśród osób biernych zawodowo zamieszkujących teren gmin: Dobrzany, Chociwel, Ińsko, Dolice, Marianowo, Suchań, Stara Dąbrowa, Przelewice, Recz, Pełczyce, w terminie do III 2018.

W ramach pr. realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna, która opiera się na diagnozie kompetencji miękkich, zawodowych oraz diagnozie środowiskowej oraz opracowaniu indywidualnej ścieżki wsparcia (IPD).

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie w procesie poszukiwania zatrudnienia opartym na

intensywnej pracy trenera zatrudnienia świadczącego usługi doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Obejmuje WSPARCIE PODSTAWOWE w formie: szczegółowej diagnozy posiadanych predyspozycji, umiejętności, kwalifikacji, po cechy osobowościowe i diagnozę środowiskową oraz opracowanie indywidualnych planów wsparcia i rozwoju, a także intensywne wsparcie trenera zatrudnienia w procesie poszukiwania pracy i zdobywania umiejętności przydatnych w procesie poszukiwania pracy; oraz WSPARCIE ROZSZERZONE: specjalistyczne szkolenia zawodowe, staże zawodowe u pracodawców oraz wsparcie mobilności poprzez zapewnienie w pierwszym okresie środków finansowych na dojazdy do pracy.

Zakładane rezultaty:

  • podjęcie zatrudnienia przez 27 osób, w tym przez min. 39% kobiet, 33% osób niepełnosprawnych, 38% osób o niskich kwalifikacjach oraz 33% osób w wieku 50+.
  • zdobycie i podniesienie kwalifikacji zawodowych wśród 28 osób poprzez uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach zawodowych
  • nabycie doświadczenia zawodowego przez 40 osób, poprzez staże zawodowe u pracodawców i podjęcie zatrudnienie

Dofinansowanie UE: 758 763,13 zł